вівторок, 4 квітня 2017 р.

Анотація на матеріали досвіду педагогічного працівника, який атестується та претендує на присвоєння педагогічного звання «керівник гуртка-методист»

Тема досвіду: «Використання нестандартних форм занять у діяльності гуртків науково-технічного напрямку».

Автор досвіду: Пастух Євген Володимирович, керівник гуртка «Авіамоделювання», «Конструювання повітряних зміїв», «Початкове технічне моделювання», 12 тарифний розряд, стаж роботи на момент атестації 17 років 6 місяців.

Роки вивчення та оформлення досвіду: 2014-2018 рр.


Актуальність досвіду полягає у практичному аспекті впровадження інноваційних форм організації освітнього процесу в гуртках науково-технічної творчості. Саме тому керівником гуртка було обрано актуальну на сьогодення проблемну тему: «Використання нестандартних форм занять у діяльності гуртків науково-технічного напрямку».

Аргументація впровадження досвіду. Запропонований досвід націлений на допомогу керівникам гуртків позашкільних навчальних закладів в організації нестандартних форм занять на основі типових навчальних програм Міністерства освіти і науки України.

Визначення досвіду за характером новизни.За інноваційним потенціалом досвід можна вважати раціоналізаторським, оскільки створений у рамках відомих форм, методів і прийомів педагогічної діяльності, але вирізняється новим оригінальним підходом до їх використання, що сприяє підвищенню якості навчання, виховання.

Провідна ідея досвіду: розвиток гуртків науково-технічного напряму, як один із факторів прискорення науково-технічного прогресу й метод пізнання об’єктивної дійсності вихованцями.

Суть (технологія) досвіду полягає у використанні нестандартних форм гурткових занять нарівні с традиційними. І хоча традиційна форма організації освітнього процесу за довгі роки довела свою ефективність та оптимальність, задля вирішення проблем залучення підростаючого покоління до опанування компетентностей в умовах інформаційної перенасиченості, яка формує у дітей хибне враження про власні знання та практичні вміння, все більше місце рекомендується відводити науково-дослідницьким видам праці вихованців, де замість механічного повторення трудових прийомів викладача, діти свідомо включаються в експеримент, пошук.

Результативність досвіду. Зміни, які зараз відбуваються в сучасному суспільстві призвели до того, що підростаючому поколінню вже не достатньо лише накопичувати знання. Конкурентоспроможним буде лише той, хто здатний до практичного використання отриманих знань та умінь, тобто буде компетентною особистістю. Гурткова робота має істотний потенціал для становлення і розвитку компетентної особистості. Умови вільного вибору дозвіллєвої діяльності та шляхів самовдосконалення і саморозвитку, створені в закладі позашкільної освіти позитивно впливають на здатність дитини до організації подальшого життя, допомагають у базовій професійній підготовці.Впровадження в освітній процес гуртків науково-технічного напрямку нестандартних форм занять сприяє оволодінню професійно важливими навичками.
Результатом діяльності керівника гуртка з вихованцями на заняттях гуртка «Конструювання повітряних зміїв» є сформованість у них наступних компетентностей:
пізнавальна – оволодіння основними поняттями та знаннями певного напрямку, особливостями відповідного профілю;
практична – навчання вихованців самостійно орієнтуватися в інформаційному просторі; вміти практично використовувати набуті знання, уміння і навички;
творча – забезпечення розвитку творчих здібностей гуртківців, виховання естетичного смаку, творчої уяви, фантазії, сприяння визначенню індивідуального стилю роботи;
соціальна - розвиток позитивних якостей особистості: працелюбність, наполегливість у досягненні мети, відповідальність за результат власної діяльності; виховання шанобливого ставлення до надбань духовних та матеріальних цінностей світової та вітчизняної культур.
Набуття компетентностей особистості під час занять в гуртку «Авіамоделювання» здійснюється в процесі конструювання та виготовлення авіамоделей, участі у змаганнях, захисті навчальних проектів, виставках і конкурсах; створенні умов для індивідуального розвитку творчого потенціалу вихованців через заняття авіамодельним спортом.
У процесі занять відбувається набуття вихованціми наступних компетентностей:
пізнавальна – оволодіння основними поняттями про технологічні прийоми проектування та виготовлення авіамоделей; розвиток технічного мислення; ознайомлення з технічними видами спорту; оволодіння основами авіаційних наук і технологій;
практична –набуття техніко-технологічних умінь і навичок; освоєння технологій виготовлення різних класів моделей за кресленнями та власними конструкціями та їх експлуатацією; розвиток практичних навичок у проектуванні авіамоделей різного функціонального призначення, їх регулюванні та запуску;
творча – оволодіння майстерністю виготовлення авіамоделей, розвиток конструкторських здібностей, стійкого інтересу до технічної творчості;
соціальна –виховання культури праці; професійне самовизначення, обґрунтований вибір професії з урахуванням власних інтересів і здібностей; розвиток позитивних якостей особистості: працелюбності, наполегливості, відповідальності.
На заняттях у гуртку «Початкове технічне моделювання» вихованці набувають наступних компетентностей:
пізнавальна– засвоєння початкових технічних і технологічних знань, елементарних уявлень і понять, ознайомлення зі світом техніки, найпростішими технологічними процесами, графічною грамотністю, елементарною електротехнікою, технічним моделюванням, конструюванням і дизайном;
практична – формування графічної грамотності, вмінь і навичок роботи з різноманітними матеріалами та інструментами, виготовлення іграшок, моделей машин і механізмів, вміння застосовувати отримані знання на практиці;
творча – забезпечення розвитку просторового та логічного мислення, уяви, фантазії, конструкторських здібностей; здатності проявляти творчу ініціативу, вирішувати творчі завдання; формування стійкого інтересу до технічної творчості;
соціальна – розвиток позитивних якостей особистості: працелюбність, самостійність, наполегливість; дбайливого ставлення до навколишнього середовища, сприяння вихованню поваги до праці людей
Впроваджений досвід сприяє результативності гуртка загалом та кожного гуртківця окремо.

Використання досвіду в масовій педагогічній практиці. Практична реалізація досвіду роботи над проблемною темою поширена у вигляді:
- методичної розробки «Нестандартні форми заняття в практиці роботи гуртків ПТМ»
- участі у фахових педагогічних конкурсах: обласний конкурс на кращі методичні матеріали з науково-технічного напряму позашкільної освіти 2014 р., Обласна виставка «Освіта Запорізького краю-2017» з презентацією досвіду «Досвід використання нестандартних форм занять в гуртках науково-технічного напрямку»;
- виступів на засіданнях педагогічної ради, методичної ради, методичного об'єднання;
- результативної участі вихованців гуртка  у творчих конкурсах різного рівня.